Üdvözöljük a "KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen" című "TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023" azonosítójú projekt honlapján!

A KLÍMAHATÁS projekt elsődleges célja, hogy olyan intézkedéseket, fejlesztéseket tegyen lehetővé, melyek hozzájárulnak az egyetem kutatói potenciálja, illetve kutatásmenedzsment kapacitások fejlődéséhez, a meglévő K+F+I+O folyamatok fenntartásával és erősítésével. A projekt célja, hogy támogassa a kari kutatói erőforrások, alapkutatási potenciál fejlődését, IKT háttér biztosításával, valamint a tudományos eredmények a megfelelő fórumokra (konferenciák, publikációk, szakmai workshopok) eljussanak.

A projekt a Nyugat-magyarországi Egyetem valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpont kutatócsoportjaira, rendelkezésre álló infrastruktúrájára, valamint működő laboratóriumainak személyi állományára alapozva olyan interdiszciplináris alap- és célzott alapkutatásokat folytató kutatói csoportok létrehozását célozza, amelyek az egyetem különböző tudományterületein dolgozó kutatókkal kibővítve, valamint a gazdasági szféra képviselői – potenciális Horizont 2020 partner helyi vállalkozások – alkalmassá válnak az Európai Unió kutatási programjaiban való részvételre, különös tekintettel a Horizont 2020 programra. Az inter- és multidiszciplinaritás elvén létrehozott kutatói csoportok jelentősen növelik az egyetem K+F+I+O kapacitásait, minőségi és mennyiségi fejlődést biztosítanak a tudástermelésben, tudáshasznosításban. A kutatócsoportok célja, hogy az elsősorban regionális és Európai uniós tagállami szinten megjelenő klímastratégiai konfliktusok ökológiai, műszaki-technológiai és gazdasági-társadalmi hátterét, azok egymásra hatásában, együttesen tárja fel, továbbá tegyen javaslatokat klímavédelmi megoldásokra.

A klímaváltozás hatásainak vizsgálata nagymértékben hozzájárul mind a hazai, mind az Európai Uniós klímapolitikához, olyan prioritást élvező szakterületet vizsgálva, amely a teljes népességet és ökoszisztémát érinti. Mivel az EU-ban az Éghajlatváltozás, az éghajlatváltozás hatásának vizsgálata kiemelt terület, komoly lehetőséget jelent a projekt nemzetközi vezető kutató teamekhez való becsatlakozásra. Olyan átfogó szakterület kutatásáról van szó továbbá, amely közvetve vagy közvetlenül érinti a műszaki, informatikai, élet-és természettudományok szinte teljes spektrumát. Jelen projekt keretében tervezett pilot kutatási tevékenység célja, hogy további klímahatás kutatások megalapozásához és részletes, átfogó megvalósításához konkrét eredményekkel járuljon hozzá, ugyanakkor a kutatási kapacitások megerősítését – amely a bevonásra kerülő hallgatók, doktoranduszok, kutatók szakmai-kutatási ismereteinek fejlesztésén, valamint a kutatáshoz kis értékű eszköz- és anyagszükséglet biztosításán keresztül valósul meg – eredményezze.

A projekt további célja, hogy kutatásmenedzsment kapacitások, kompetenciák fejlesztésével, kutatásmenedzsment szolgáltatások, Horizont 2020 pályázati és projekt megvalósítási ismeretek révén támogassa az egyetemen a Horizont 2020 programban történő részvételét, a kiemelt éghajlatkutatás, klímaváltozás hatásának vizsgálatára irányuló szakterületek magas szintű kutatását.

A fenti célok eléréséhez moduláris rendszerű, tudományterületeken átívelő, kiváló kutatókat bevonó (MTA doktorok) kutatócsoportokat hozunk létre, biztosítva a szükséges kutatási asszisztenciát és kiemelten ösztönözve a fiatal kutatók, doktoranduszok és hallgatók aktív részvételét a kutatásokban. A doktoranduszok, hallgatók motiválására nyári egyetemet szervezünk, a hazai és nemzetközi tudományos köröket publikációk, workshopok segítségével érjük el.

A kutatásmenedzsment szolgáltatások terén szervezetfejlesztési elemet tartalmaz a projekt, a Horizont 2020 pályázatokra alapozva Horizont 2020 pályázati és projekt csoport kialakításával az oktatóknak lehetősége nyílik kérdéseikkel, pályázati koncepcióval a csoporthoz fordulni.

A projekt eredményeként új tudományos kutatással, vizsgálatokkal alátámasztott eredményekhez jutunk a klímaváltozás különböző aspektusai terén. Szélesedik a kutatásban részvevők tudományos látóköre és módszertani ismerete, kapcsolatok épülnek ki külföldi és hazai kollégákkal. Kiterjedtebbé válnak az érintettek nemzetközi kapcsolatai, és ez újabb nemzetközi K+F projekteket indukálhat. Új K+F nemzetközi projektek indulnak az egyetemen, tudományos eredmények disszeminációja révén az egyetemi kiválósági szint növekszik. Piacképesebb oktatási kínálat alakul ki azáltal, hogy a kutatási eredmények megjelennek az oktatásban.

A projekt megvalósításához szükséges humán erőforrás rendelkezésre áll, a projekt keretében konkrét feladatokra kívánunk hazai és nemzetközi szakértőket, kutatókat bevonni. A rendelkezésre álló infrastruktúra szintje megfelelő a kitűzött célok eléréséhez.

Az igényelt támogatást elsősorban humán erőforrás fejlesztésre, terepi vizsgálatok és kutatások elvégzésére (útiköltség, anyagköltség, kis értékű terepi kutatási eszközök), nemzetközi K+F kapcsolatok erősítésére (konferencia részvétel, nemzetközi workshopok), Horizont 2020 pályázati és projekt csoport kialakítására és tudásdisszeminációra (kiadványok, publikációk) kívánjuk fordítani.